އުސޫލު ނަންބަރު: 1-ޖީ/2024 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 79/31 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު)