ގަވާއިދު ނަންބަރު: 188-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1050-އާރ/2019, ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)