ގަވާއިދު ނަންބަރު: 185-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 19-އާރ/2015، ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)