ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2023/10 (ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޚްތިޞާޞަށް ބަދަލުގެނައުން)