ގަވާއިދު ނަންބަރު: 176-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 3-އާރ/2021، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)