އުސޫލު ނަންބަރު: 35-ޖީ/2023 (އުސޫލު ނަންބަރު 12-ޖީ/2023، ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރާ ގުޅޭ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު)