ގަވާއިދު ނަންބަރު: 173-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 87-އާރ/2022، ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް 1 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)