ގަވާއިދު ނަންބަރު: 170-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 106-އާރ/2023، ޕްރޮސިކިއުޓް ކުރުމުގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)