ގަވާއިދު ނަންބަރު: 160-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 43-އާރ/2011، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 30 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)