ގަވާއިދު ނަންބަރު: 152-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 100-އާރ/2022، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)