ގަވާއިދު ނަންބަރު: 151-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 88-އާރ/2016 (ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި، އެފަދަ ގޯތީގައި ހަދާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)