ގަވާއިދު ނަންބަރު: 149-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1010-އާރު/2019، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)