އުސޫލު ނަންބަރު: 26-ޖީ/2023 (އުސޫލު ނަންބަރު 8-ޖީ/2022، އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހައިލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު)