އުސޫލު ނަންބަރު: 19-ޖީ/2023 (ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުދިންނާއި، އެ ނޫން ވެސް ސަބަބަކަށް ޓަކައި އަޅައިލުމާއި ރައްކައުތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ހުއްދަކުރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ އުސޫލު)