ގަވާއިދު ނަންބަރު: 119-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 105-އާރ/2020، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/13، އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013 ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)