ގަވާއިދު ނަންބަރު: 118-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1066-އާރ/2019، ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)