ގަވާއިދު ނަންބަރު: 113-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 160-އާރ/2021، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)