ގަވާއިދު ނަންބަރު: 112-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 74-އާރ/2023، ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)