ގަވާއިދު ނަންބަރު: 103-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1010-އާރ/2019، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)