އުސޫލު ނަންބަރު: 14-ޖީ/2023 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެއުމުގެ އުސޫލު)