އުސޫލު ނަންބަރު: 13-ޖީ/2023 (ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކާއި، ކައުންސިލްތަކުން ހިއްސާވާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްތަކުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު)