ގަވާއިދު ނަންބަރު: 92-އާރ/2023 (މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިން، އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމާއި ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު)