އުސޫލު ނަންބަރު: 5-ޖީ/2023 (ބޭންކިންގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު)