ގަވާއިދު ނަންބަރު: 66-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 14-އާރ/2010، (ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)