ގަވާއިދު ނަންބަރު: 63-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 17-އާރ/2020، ލޯ ފަރމްއާއި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ދަފުތަރު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)