ގަވާއިދު ނަންބަރު: 62-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1066-އާރ/2019، ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)