ގަވާއިދު ނަންބަރު: 55-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 70-އާރ/2020، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ އާންމު ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)