ގަވާއިދު ނަންބަރު: 54-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 23-އާރ/2021، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)