ގަވާއިދު ނަންބަރު: 259-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 3-އާރ/2021، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)