ގަވާއިދު ނަންބަރު: 258-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1050-އާރ/2019، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)