ގަވާއިދު ނަންބަރު: 254-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 54-އާރ/2013، ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު