ގަވާއިދު ނަންބަރު: 238-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 35-އާރ/2012، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)