ގަވާއިދު ނަންބަރު: 220-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 139-އާރ/2022، ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)