ގަވާއިދު ނަންބަރު: 217-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 43-އާރ/2011، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 29 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)