ގަވާއިދު ނަންބަރު: 209-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 186-އާރ/2022، ބިމާއި އިމާރާތާއި ފްލެޓް ރަހުނުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)