ގަވާއިދު ނަންބަރު: 201-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 74-އާރ/2022، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)