ގަވާއިދު ނަންބަރު: 200-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1001-އާރ/2019، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު އުވައިލުމުގެ ގަވާއިދު)