ގަވާއިދު ނަންބަރު: 172-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 76-އާރ/2017، ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)