ގަވާއިދު ނަންބަރު: 147-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 75-އާރ/2021 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2021 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)