ގަވާއިދު ނަންބަރު: 144-އާރ/2022 (އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)