ގަވާއިދު ނަންބަރު: 143-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 165-އާރ/2021، ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)