އުސޫލު ނަންބަރު: 34-ޖީ/2022 (އުސޫލު ނަންބަރު 19-ޖީ/2022، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު)