ގަވާއިދު ނަންބަރު: 142-އާރ/2022 (މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި ހޭޅިފަށުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި، ގަސްއިންދުމާއި، ދުއްވާ ތަކެތި ޕާކު ކުރުމާއި، ޖޯލިފަތި ފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު - އދ. އޮމަދޫ)