ގަވާއިދު ނަންބަރު: 118-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 20-އާރ/2020، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)