ގަވާއިދު ނަންބަރު: 114-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 160-އާރ/2021، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)