އުސޫލު ނަންބަރު: 23-ޖީ/2022 (ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު)