ގަވާއިދު ނަންބަރު: 113-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 91-އާރ/2022، އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)