އުސޫލު ނަންބަރު: 21-ޖީ/2022 (އުސޫލު ނަންބަރު 6-ޖީ/2022، ދަރިވަރުން އެންރޯލްކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު)