ގަވާއިދު ނަންބަރު: 107-އާރ/2022 (އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި، މަގުމަގާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމާއި، ޕާކުކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު)