ގަވާއިދު ނަންބަރު: 104-އާރ/2022 (ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު)